Dnes je úterý 20.8.2019 5:39, svátek slaví: Bernard

Programy podpory tělovýchovy a sportu na rok 2019

Hlavním cílem města při vyhlašování Programů podpory tělovýchovy a sportu je podporovat pravidelnou sportovní a tělovýchovnou organizovanou činnost dětí a mládeže, umožnit rozšíření počtu mládežnické členské základny a umožnit účast dětí a mládeže na sportovních soutěžích, a dále podporovat a zkvalitnit nabídku sportovních a tělovýchovných akcí a soutěží na území města.

I. Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

Smyslem příspěvku je motivovat sportovní organizace se sídlem v Rýmařově k vytváření podmínek pro pravidelnou sportovní činnost nezaopatřených dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Příspěvek může být použit na pouze na aktivity související se sportovní činností dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let.
Příspěvek může být poskytnut až do výše 90 % nákladů projektu.

II. Podpora činnosti sportovních oddílů

Příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních oddílů se sídlem v Rýmařově. Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodné, stočné, nákup materiálního vybavení organizace, zajištění provozu a údržby nemovitostí nebo jiného majetku, který žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce včetně mzdových nákladů, odměny rozhodčím a trenérům, dopravné na soutěže, startovné a podobně.
Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % nákladů projektu.

 III. Pořádání významných sportovních akcí

Příspěvek je určen na podporu významných jednorázových či opakovaných sportovních akcí konaných na území města Rýmařova. Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodné, stočné, nákup nebo nájem vybavení (pokud toto vybavení je pro pořádání akce nezbytné, nebo s ní přímo souvisí), odměny rozhodčím, ceny a podobně.
Žadatel musí prokázat financování své činnosti i z jiných zdrojů, příspěvek může být poskytnut do výše 80% celkových nákladů.

 IV. Ocenění úspěchu na sportovní akci

Příspěvek získá jednotlivec nebo družstvo na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa (maximálně za 2 umístění jednoho závodníka / družstva v předchozí sezóně). Příspěvek může činit pro jednotlivce až 10 tis. Kč, pro družstvo až 20 tis. Kč.
Příspěvek má charakter daru a jeho použití se nevykazuje.

Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku

Úplné znění pravidel Programů podpory tělovýchovy a sportu na rok 2019

Schválené dotace pro rok 2019 - Programy I.-III.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317